LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 26 NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian:      Từ ngày 07/03/2022  ngày 12/03/2022.   

Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 5D1    Điểm 2:  Lớp 1D

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH – HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

 Thời gian Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều

Trực ban chiều

Thứ Hai

07/3

-KT giáo án tuần 26

-Lên lớp

-KT chuyên đề, toàn diện GV theo KH ( Ban KTNB)

– Hoàn thiện thư viện thân thiện

    ( BPVP)

Đ1:Tới, Nghi

Đ2: Hiệp, Kiều

     Lên lớp Đ1:Hiệp, Kiều

Đ2:Nghi,

Tới

Thứ Ba

08/3

-Lên lớp

-Tổng hợp KQ thi IOE vòng tỉnh

 

Đ1:Nghi, Kiều

Đ2: Tới,

Hiệp

-Lên lớp

-KT LĐVS  và chăm sóc cây các lớp theo 2 điểm trường, các lớp GVCN diện F0 chưa khỏi bệnh sẽ kiểm tra sau.

(BGH, Đ/C Nghiên, Quỳnh, Xuân, Q. Linh)

Đ1:Tới,

Hiệp

Đ2: Nghi, Kiều

Thứ Tư

09/3

-Lên lớp

-BGH,  toàn bộ VP, GV chuyên

lao động tại điểm trường 2 ( Trừ các ĐC diện F0 chưa khỏi bệnh)

 

Đ1:Tới, Hiệp

Đ2: Nghi ,Kiều

-Lên lớp

 

Đ1:Tới,

Nghi,

Đ2: Hiệp, Kiều

Thứ Năm

10/3

-Lên lớp

 

Đ1:Nghi, Hiệp,

Đ2: Tới, Kiều

-Lên lớp

-LĐVS  và chăm sóc cây

Đ1:Hiệp, Tới

Đ2:Kiều, Nghi

Thứ Sáu

11/3

 

-Lên lớp

-Giao ban GVCN điểm 1

 

 

Đ1: Kiều, Tới

Đ2: Nghi, Hiệp

-Lên lớp

-Giao ban GVCN điểm 2

Đ1:Tới, Kiều

Đ2: Hiệp, Nghi

Thứ Bảy

12/3

-Lên lớp

 

Đ1:Tới

Đ2: Kiều

  Đ1:Hiệp

Đ2: Nghi

 

Công việc trọng tâm: