KẾT QUẢ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH TẬP THỂ  ĐƯỢC UBND TỈNH  TẶNG DANH HIỆU

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

NĂM HỌC 2019 – 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2394/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020)

STT Tên tập thể Đơn vị

1

Trường Tiểu học Thị trấn Nam Giang Huyện Nam Trực, tỉnh  Nam Định


DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC UBND HUYỆN

TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”

NĂM HỌC 2019- 2020

(Theo  Quyết định số: 2378   /QĐ-UBND ngày   4   tháng  9    năm 2020)

STT

Tên tập thể

Đơn vị

1

Tổ chuyên môn lớp 5 – Trường Tiểu học Thị trấn  Nam Giang Huyện Nam Trực, tỉnh  Nam Định

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC SỞ GD- ĐT TỈNH NAM ĐỊNH TẶNG GiẤY KHEN

NĂM HỌC 2019- 2020 

(Theo  Quyết định số: 1333   /QĐ-SGD ĐT ngày   14   tháng  9    năm 2020)

STT

Tên tập thể

Đơn vị

1

Tổ chuyên môn lớp 1 – Trường Tiểu học Thị trấn  Nam Giang Huyện Nam Trực, tỉnh  Nam Định

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC UBND TỈNH  TẶNG BẰNG KHEN

NĂM HỌC 2019 – 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2394/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

Huyện . Tỉnh

1

Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ

NĂM HỌC 2019 – 2020

(Theo  Quyết định số: 2378 /QĐ-UBND ngày  4  tháng 9  năm 2020) 

STT Họ và tên Chức vụ         Đơn vị Huyện . Tỉnh
1 Ngô Văn Nghi Phó hiệu trưởng Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
2 Trần Thị  Hải Yến Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
3 Ngô Văn Hiệp Phó hiệu trưởng Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
4 Phạm Thị Kim Oanh Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
5 Nguyễn Thị Như Hoa Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
6 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
7 Bùi Thị Nhài Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
8 Bùi Thị Hạnh Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
9 Phạm Thị Mai Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
10 Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
11 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
12 Ngô Thị Hằng Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
13 Tống Thị Diệu Bình Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
14 Nguyễn Kim Khánh Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
15 Đoàn Thị Thoi Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC UBND HUYỆN TẶNG GIẤY KHEN

NĂM HỌC 2019 – 2020

                              (Theo  Quyết định số: 2378   /QĐ-UBND ngày  4 tháng  9  năm 2020)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Huyện . Tỉnh
1 Đoàn Văn Tới Phó Hiệu Trưởng Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
2 Phạm Thị Nguồn Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
3 Đào Thị Hà Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
4 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT  TẶNG GIẤY KHEN

NĂM HỌC 2019 – 2020 

(Theo  Quyết định số: 1333   /QĐ-SGDĐT ngày  14 tháng 9  năm 2020)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Huyện . Tỉnh
1 Nguyễn Văn Thường Phó Hiệu Trưởng Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
2 Trần Thị Thanh Mai Phó Hiệu Trưởng Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
3 Vũ Thị Hòa Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
4 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
5 Vũ Bích Nhạn Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
6 Nguyễn Thùy Linh Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
7 Đào Đông Giang Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
8 Trần Văn Đức Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định

9

Đoàn Thị Lụa Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2019-2020

(Theo  Quyết định số: 2378   /QĐ-UBND ngày  4 tháng 9 năm 2020)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Huyện . Tỉnh
1 Nguyễn Thị Kiều Hiệu Trưởng Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
2 Nguyễn Văn Thường Phó hiệu Trưởng Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
3 Trần Thị Thanh Mai Phó hiệu trưởng Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
4 Đoàn Văn Tới Phó hiệu trưởng Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
5 Phạm Thị Nguồn Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
6 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
7 Đỗ Thị Kim Liên Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
8 Mai Thị  Trà Giang Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
9 Vũ Bích Nhạn Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
10 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
11 Đào Thị Hà Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
12 Vũ Thị Thủy Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
13 Phạm Thị Huyền Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
14 Phạm Thị Thanh Hương Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
15 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
16 Đặng Thị Thêu Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
17 Ngô Thị Thoa Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
18 Nguyễn Thị Lụa Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
19 Đặng  Thị Lệ Thủy Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
20 Đào Quỳnh Liên Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
21 Phạm Thị Bích Thảo Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
22 Ngô Thị Thúy Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
23 Trần Thị Thu Trang Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
24 Lê Thị Thanh Thủy Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
25 Trần Thị Ngọc Ánh Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
26 Nguyễn Thùy Linh Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
27 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
28 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
29 Phạm Thị Dung Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
30 Bùi Thị Ngần Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
31 Trần Thị Cát Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
32 Nguyễn Thị Bốn Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
33 Đoàn Thị Phương Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
34 Vũ Thị Hòa Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
35 Vũ Như Hoa Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
36 Đoàn Thị Lụa Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
37 Chu Thị Cẩm Tú Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
38 Đoàn Văn Chiến Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
39 Phạm Thanh Huyền Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
40 Dương Thị Minh Phương Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
41 Đoàn Thị Dinh Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
42 Đoàn Xuân Nghiên Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
43 Phạm Quang Linh Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
44 Triệu Thị Thìn Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
45 Đoàn Văn Sáu Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
46 Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
47 Trần Thị Tú Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
48 Vũ Thị Sen Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
49 Đào Đông Giang Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
50 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
51 Vũ Thị Kim Ngân Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
52 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
53 Trần Văn Định Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
54 Lại Thị Quỳnh Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
55 Đặng Công Tâm Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
56 Đỗ Mạnh Thắng Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
57 Vũ Trọng Nguyên Văn phòng Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
58 Tô Quốc Huy Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
59 Trần Văn Đức Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
60 Đoàn Thị Nhàn Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
61 Vũ Văn Lợi Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
62 Vũ Thị Ánh Hồng Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
63 Trần Thị Huệ Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
64 Bùi Thị Phương Thảo Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
65 Lê Trà My Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
66 Đoàn Thị Liễu Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
67 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
68 Trần Thị Nhật Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định
69 Đỗ Thị Dịu Giáo viên Tiểu học TT Nam Giang Nam Trực- Nam Định

                                                                                                                                                     B.G.H