Danh hiệu thi đua giáo viên hàng năm

 

   DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2018 –  2019

( Theo quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND huyện Nam Trực)

TT Họ và Tên Chức vụ Thành tích Ghi chú
1. Ngô Văn Nghi Phó HT CSTĐ cấp Tỉnh
2. Vũ Thị Thu Hằng GV lớp 5 CSTĐ cơ sở
3. Ngô Thị Thuý GV lớp 3 CSTĐ cơ sở
4. Phạm Thị Nguồn GV lớp 4 CSTĐ cơ sở
5. Đỗ Thị Dịu GV lớp 1 CSTĐ cơ sở
6. Phạm Thị Huyền GV lớp 4 CSTĐ cơ sở
7. Nguyễn Thị Hiền GV lớp 5 CSTĐ cơ sở

GIẤY KHEN  NĂM HỌC 2018 –  2019

TT Họ và Tên Chức vụ Thành tích Ghi chú
1. Nguyễn Thị Kiều Hiệu trưởng Giấy khen UBND huyện
2. Nguyễn Thị Lụa GV lớp 3 Giấy khen UBND huyện
3. Ngô Thị Thoa GV lớp 2 Giấy khen UBND huyện
4. Đỗ Thị Kim Liên TPT Đội Bằng khen Tỉnh Đoàn

 

 DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2018 –  2019

 ( Theo quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND huyện Nam Trực)

TT Họ và Tên Chức vụ Thành tích Ghi chú
1 Ngô Thị Hằng Giáo viên lớp 5 LĐTT
2 Phạm Thị Mai Giáo viên lớp 1 LĐTT
3 Phạm Thị Bích Thảo Giáo viên lớp 1 LĐTT
4 Nguyễn Thị Như Hoa Giáo viên lớp 4 LĐTT
5 Nguyễn Thị Mai Giáo viên TA LĐTT
6 Đỗ Thị Kim Liên Giáo viên hát nhạc LĐTT
7 Đoàn Văn Chiến Giáo viên TD LĐTT
8 Vũ Bích Nhạn Giáo viên lớp 2 LĐTT
9 Trần Thị Cát Giáo viên lớp 2 LĐTT
10 Triệu Thị Thìn Giáo viên lớp 2 LĐTT
11 Đỗ Thị Bích Hạnh Kế toán LĐTT
12 Đoàn Thị Thoi Giáo viên lớp 3 LĐTT
13 Nguyễn Thị Bốn Giáo viên lớp 5 LĐTT
14 Nguyễn Thùy Linh Giáo viên lớp 1 LĐTT
15 Nguyễn Thị Nga Giáo viên lớp 5 LĐTT
16 Vũ Thị Sen Giáo viên lớp 4 LĐTT
17 Vũ Thị Hoà Giáo viên lớp 4 LĐTT
18 Trần Thị Ngọc Ánh Giáo viên lớp 3 LĐTT
19 Phạm Quang Linh Nhân viên Y Tế LĐTT
20 Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên Tin học LĐTT
21 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên lớp 5 LĐTT
22 Dương Thị Minh Phương Giáo viên lớp 3 LĐTT
23 Trần Thị Nhật Giáo viên lớp 1 LĐTT
24 Đỗ Mạnh Thắng Giáo viên MT LĐTT
25 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên lớp 2 LĐTT
26 Trần Thị Huệ Giáo viên lớp 1 LĐTT
27 Phạm Thị Sáu Giáo viên lớp 2 LĐTT
28 Trần Văn Đức Giáo viên Hát nhạc LĐTT
29 Tô Quốc huy Giáo viên TD LĐTT
30 Vũ Trọng Nguyên Nhân viên Văn phòng LĐTT
31 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên TA LĐTT
32 Đoàn Thị Liễu Giáo viên lớp 4 LĐTT
33 Đặng Công Tâm Giáo viên MT LĐTT

 

 

                   DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2017 –  2018

( Theo quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND huyện Nam Trực)

 

TT Họ và Tên Chức vụ Thành tích Ghi chú
1. Ngô Văn Nghi Phó HT CSTĐ cấp Tỉnh
2. Vũ Thị Thu Hằng GV lớp 5 CSTĐ cơ sở
3. Phạm Thị Nguồn GV lớp 4 CSTĐ cơ sở
4. Phạm Thị Mai GV lớp 1 CSTĐ cơ sở
5. Nguyễn Thị Như Hoa GV lớp 4 CSTĐ cơ sở

 

    

                               GIẤY KHEN  NĂM HỌC 2017 –  2018

TT Họ và Tên Chức vụ Thành tích Ghi chú
1. Ngô Văn Nghi Phó HT Giấy khen Sở KH-CN Nam Định
2. Trần Thị Nhật GV lớp 1 GK giám đốc Sở GD
3. Đoàn Văn Chiến GV TD GK giám đốc sở GD
4. Đoàn Thị  Liễu GV lớp 4 GK giám đốc sở GD
5. Nguyễn Thuỳ Linh GV lớp 5 GK UBND huyện
6. Nguyễn Thị Thuý Vân GV Tin GK UBND huyện
7. Nguyễn Thị Hiền GV lớp 5 GK CĐGD tỉnh
8. Nguyễn Thị Thanh Tâm GV TA GK LĐLĐ huyện

 

    DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2017 –  2018

 ( Theo quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND huyện Nam Trực)

TT Họ và Tên Chức vụ
1. Nguyễn Thị Kiều Hiệu trưởng
2. Đoàn Minh Xuân Hiệu phó
3. Nguyễn Thị Lụa CTCĐ
4. Phạm Thị Huyền Giáo viên lớp 4
5. Nguyễn Thị Bốn Giáo viên lớp  5
6. Ngô Thị Thúy Giáo viên lớp 3
7. Đỗ Thị Dịu Giáo viên lớp 1
8. Ngô Thị Thoa Giáo viên lớp 2
9. Đoàn Thị Liễu Giáo viên lớp 4
10. Nguyễn Thị Hồng Giáo viên lớp 5
11. Trần Thị Cát Giáo viên lớp 2
12. Vũ  Thị Sen Giáo viên lớp 4
13. Đoàn Văn Chiến Giáo viên TD
14. Ngô Thị Hằng Giáo viên lớp 5
15. Phạm Thị Bích Thảo Giáo viên lớp 1
16. Vũ Thị Hòa Giáo viên lớp 4
17. Đỗ Mạnh Thắng Giáo viên MT
18. Đặng Công Tâm Giáo viên MT
19. Đỗ Thị Kim Liên Giáo viên ÂN
20. Nguyễn Thị Hiền Giáo viên lớp 5
21. Vũ Bích Nhạn Giáo viên lớp 3
22. Đỗ Thị Bích Hạnh Kế toán
23. Phạm Quang Linh Y tế
24. Triệu Thị Thìn Giáo viên lớp 2
25. Trần Thị Nhật Giáo viên lớp 1
26. Nguyễn Thị Nga Giáo viên lớp 3
27. Phạm Thị Sáu Giáo viên lớp 2
28. Trần Ngọc Ánh Giáo viên lớp 3
29. Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên Tin
30. Nguyễn Thị Hoài Giáo viên TA
31. Trần Văn Đức Giáo viên ÂN
32. Lương Thị Lan Hương Thư viện
33. Tô Quốc Huy Giáo viên TD
34. Đoàn Thị Thoi Giáo viên lớp 3
35. Nguyễn Thị Tâm Giáo viên lớp 2
36. Lê Thị Lương Giáo viên lớp 3
37. Vũ Trọng Nguyên Văn thư
    38. Nguyễn Thị Mai Giáo viên TA
       39. Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên TA

 

DANH HIỆU THI ĐUA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 –  2017

 1. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 8 đồng chí          

( Theo quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND huyện Nam Trực)

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Ngô Văn Nghi

Phó Hiệu trưởng

2

Đoàn Minh Xuân

Phó Hiệu trưởng

3

Ngô Thị Thúy

Giáo viên lớp 3

4

Vũ Thị Thu Hằng

Giáo viên lớp 5

5

Đỗ Thị Dịu

Giáo viên lớp 1

6

Ngô Thị Thoa

Giáo viên lớp 2

7

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên lớp 5

8

Trần Thị Cát

Giáo viên lớp 2

2- Giấy khen, bằng khen các cấp: 10 đồng chí

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Hình thức khen

1

Ngô Văn Nghi

Phó Hiệu trưởng

Bằng khen LĐLĐ tỉnh

2

Nguyễn Thị Lụa

Chủ tịch Công Đoàn

 – Bằng khen LĐLĐ tỉnh- GK UBND huyện

3

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Giáo viên Tiếng Anh

GK giám đốc sở

4

Phạm Thị Bích Thảo

Giáo viên lớp 1

GK giám đốc sở

5

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên lớp 5

GK giám đốc sở

6

Phạm Thị Huyền

Giáo viên lớp 4

GK giám đốc sở

7

Vũ Thị Sen

Giáo viên lớp 4

GK giám đốc sở

8

Dương T. Minh Phương

Giáo viên lớp 3

GK giám đốc sở

9

Đoàn Thị Liễu

Giáo viên lớp 4

GK UBND huyện

10

Phạm Thị Nguồn

Giáo viên lớp 4

GK UBND huyện

3- Lao động tiên tiến : 36 đồng chí

( Theo quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND huyện Nam Trực)

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Kiều

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên lớp 5

3

Nguyễn Thị Như Hoa

Giáo viên lớp 4

4

Bùi Thị Hồng Nhạn

Giáo viên lớp 1

5

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên lớp 3

6

Ngô Thị Hằng

Giáo viên lớp 5

7

Dương Thị Minh Phương

Giáo viên lớp 3

8

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Giáo viên TA

9

Đỗ Thị Bích Hạnh

Kế toán

10

Phạm Thị Bích Thảo

Giáo viên lớp 1

11

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên lớp 5

12

Nguyễn Thị Bốn

Giáo viên lớp 5

13

Vũ  Thị Sen

Giáo viên lớp 4

14

Vũ Thị Hòa

Giáo viên lớp 4

15

Đoàn Thị Thoi

Giáo viên lớp 3

16

Trần Thị Nhật

Giáo viên lớp 1

17

Đoàn Văn Chiến

Giáo viên TD

18

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên TA

19

Vũ Bích Nhạn

Giáo viên lớp 2

20

Phạm Thị Mai

Giáo viên lớp 1

21

Nguyễn Thị Thúy Vân

Giáo viên Tin

22

Đặng Công Tâm

Giáo viên MT

23

Phạm Thị Sáu

Giáo viên lớp 3

24

Đỗ Thị Kim Liên

Giáo viên ÂN

25

Đỗ Mạnh Thắng

Giáo viên MT

26

Phạm Quang Linh

Y tế

27

Lê Thị Lương

Giáo viên lớp 3

28

Phạm Thị Huyền

Giáo viên lớp 3

29

Nguyễn Thùy Linh

Giáo viên lớp 4

30

Trần Văn Đức

Giáo viên ÂN

31

Tô Quốc Huy

Giáo viên TD

32

Lương Thị Lan Hương

Thư viện

33

Vũ Trọng Nguyên

Văn thư

34

Chu Thị Cẩm Tú

Giáo viên lớp 3

35

Trần Ngọc Ánh

Giáo viên lớp 2

36

Vũ Văn Lợi

Giáo viên TA

DANH HIỆU THI ĐUA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015 –  2016

 1. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 10 đồng chí          

( Theo quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND huyện Nam Trực)

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Kiều Hiệu trưởng

2

Đoàn Minh Xuân Hiệu phó

3

Ngô Văn Nghi Hiệu phó

4

Đoàn Thị Thoi Giáo viên lớp 3

5

Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên lớp 5

6

Đỗ Thị Dịu Giáo viên lớp 1

7

Nguyễn Thị Lụa Giáo viên lớp 3

8

Ngô Thị Thoa Giáo viên lớp 2

9

Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên TA

10

Dương Thị Minh Phương Giáo viên lớp 3

2- Giấy khen, bằng khen các cấp: 11 đồng chí

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Hình thức khen

1

Ngô Văn Nghi Phó HT

GK Sở GD

2

Ngô Thị Hằng Giáo viên lớp 5

GK SởGD

3

Nguyễn Thị Nga Giáo viên lớp 5

GK Sở GD

4

Nguyễn Thị Hiền Giáo viên lớp 5

GK Sở GD

5

Nguyễn T. Như Hoa Giáo viên lớp 4

GK Sở GD

6

Trần Thị Nhật Giáo viên lớp 1

GK Sở GD

7

Đoàn Thị Liễu Giáo viên lớp 4

GK Sở GD

8

Trần Ngọc Ánh Giáo viên lớp 2

GK Sở GD

9

Bùi Thị Hồng Nhạn Giáo viên lớp 1

GK Sở GD

10

Đỗ Mạnh Thắng Giáo viên MT

GKUBND

11

Phạm Quang Linh Nhân viên Y tế

GK UBND

3- Lao động tiên tiến : 38 đồng chí

( Theo quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND huyện Nam Trực)

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trần Ngọc Ánh Giáo viên lớp 2

2

Vũ Bích Nhạn Giáo viên lớp 2

3

Nguyễn Thị Như Hoa Giáo viên lớp 4

4

Nguyễn Thị Bốn Giáo viên lớp 5

5

Vũ Thị Hòa Giáo viên lớp 4

6

Ngô Thị Thúy Giáo viên lớp 3

7

Nguyễn Thị Tâm Giáo viên lớp 2

8

Nguyễn Thị Nga Giáo viên lớp 5

9

Phạm Thị Huyền Giáo viên lớp 3

10

Vũ  Thị Sen Giáo viên lớp 4

11

Nguyễn Thùy Linh Giáo viên lớp 4

12

Ngô Thị Hằng Giáo viên lớp 5

13

Đoàn Thị Liễu Giáo viên lớp 4

14

Phạm Thị Bích Thảo Giáo viên lớp 1

15

Trần Thị Cát Giáo viên lớp 2

16

Phạm Thị Nguồn Giáo viên lớp 4

17

Nguyễn Thị Hồng Giáo viên lớp 5

18

Nguyễn Thị Mai Giáo viên TA

19

Bùi Thị Hồng Nhạn Giáo viên lớp 1

20

Đoàn Văn Chiến Giáo viên TD

21

Phạm Thị Nhàn Giáo viên lớp 2

22

Đặng Công Tâm Giáo viên MT

23

ChuThị Cẩm Tú Giáo viên lớp 1

24

Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên Tin

25

Trần Thị Nhật Giáo viên lớp 1

26

Đỗ Mạnh Thắng Giáo viên MT

27

Đỗ Thị Bích Hạnh Kế toán

28

Phạm Quang Linh Y tế

29

Lê Thị Lương Giáo viên lớp 1

30

Lương Thị Lan Hương Thư viện

31

Vũ Trọng Nguyên Văn thư

32

Đỗ Thị Kim Liên Giáo viên ÂN

33

Phạm Thị Sáu Giáo viên lớp 3

34

Trần Văn Đức Giáo viênÂN

35

Tô Quốc Huy Giáo viên TD

36

Phạm Thị Mai Giáo viên lớp 1

37

Nguyễn Thị Hiền Giáo viên lớp 5

38

Vũ Viết Chiểu Giáo viênTin

DANH HIỆU THI ĐUA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014 –  2015

1. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 12 đồng chí         

( Theo quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND huyện Nam Trực)

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Kiều Hiệu trưởng

2

Đoàn Minh Xuân Hiệu phó

3

Ngô Văn Nghi Hiệu phó

4

Ngô Thị Thuý Giáo viên lớp 3

5

Nguyễn Thị Lụa Giáo viên lớp 3

6

Đỗ Thi Dịu Giáo viên lớp 1

7

Nguyễn Thị Hiền Giáo viên lớp 5

8

Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên lớp 5

9

Ngô Thị Hằng Giáo viên lớp 5

10

Ngô Thị Thoa Giáo viên lớp 2

11

Đoàn Thị Thoi Giáo viên lớp 3

12

Nguyễn Thị Như Hoa Giáo viên lớp 4

 

2- Giấy khen, bằng khen các cấp: 11 đồng chí

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Hình thức khen

1

Đặng Công Tâm Giáo viên MT

GK UBND huyện

2

Phạm Thị Nhung Giáo viên lớp 1

GK UBND huyện

3

Nguyễn Thị Thuỳ Hương Giáo viên TA

GK UBND huyện

4

Vũ Thị Hoà Giáo viên lớp 4

GK Sở GD-ĐT

5

Phạm Thị Nguồn Giáo viên lớp 4

GK Sở GD-ĐT

6

Nguyễn Thị Lụa Giáo viên lớp 3

GK Sở GD-ĐT

7

Trần Ngọc Ánh Giáo viên lớp 2

GK Sở KH- CN

8

Nguyễn Thuỳ Linh Giáo viên lớp 4

GK Sở GD-ĐT

9

Đoàn Thị Thoi Giáo viên lớp 3

GK Sở GD-ĐT

10

Nguyễn Thị Nga Giáo viên lớp 5

GK Sở GD-ĐT

11

Đỗ Thị Kim Liên Giáo viên nhạc

BK TW ĐOÀN

 

3- Lao động tiên tiến : 35 đồng chí

( Theo quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND huyện Nam Trực)

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Phạm Thị Bích Thảo Giáo viên lớp 1

2

Vũ Thị Sen Giáo viên lớp 4

3

Nguyễn Thị Thuỳ Hương Giáo viên TA

4

Trần Ngọc Ánh Giáo viên lớp 2

5

Vũ Thị Hoà Giáo viên lớp 4

6

Nguyễn Thị Hồng Giáo viên lớp 5

7

Nguyễn Thi Bốn Giáo viên lớp 5

8

Bùi Thị Hồng Nhạn Giáo viên lớp 1

9

Phạm Thị Nguồn Giáo viên lớp 4

10

Đoàn Thị Liễu Giáo viên lớp 4

11

Nguyễn Thuỳ Linh Giáo viên lớp 4

12

Đoàn Văn Chiến Giáo viên TD

13

Đỗ Thị Kim Liên Giáo viên nhạc

14

Nguyễn Thị Tâm Giáo viên lớp 3

15

Trần Thị Nhật Giáo viên lớp1

16

Vũ Bích Nhạn Giáo viên lớp 2

17

Phạm Thị Mai Giáo viên lớp 1

18

Nguyễn Thi Nga Giáo viên lớp 5

19

Đỗ Mạnh Thắng Giáo viên MT

20

Vũ Viết Chiểu Giáo viên Tin

21

Nguyễn Thị Thuý Vân Giáo viên Tin

22

Trần Thị Cát Giáo viên lớp 2

23

Lê Thị Lương Giáo viên lớp 3

24

Phạm Quang Linh Nhân viên y tế

25

Phạm Thị Nhàn Giáo viên lớp 2

26

Triệu Thị Thìn Giáo viên lớp 2

27

Phạm Thị Huyền Giáo viên lớp 2

28

Phạm Thị Sáu Giáo viên lớp 3

29

Tô Quốc Huy Giáo viên TD

30

Lương Thị Lan Hương Thư viện

31

Vũ Trọng Nguyên Văn thư

32

Đỗ Thị Bích Hạnh Kế toán

33

Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên TA

34

Trần Văn Đức Giáo viên nhạc

35

Chu Thị Cẩm Tú Giáo viên lớp 3

DANH HIỆU THI ĐUA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

1. Chiến sĩ thi đua cơ sở. ( 13 đồng chí)

  ( Theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND .ngày 28/7/2014   của UBND huyện Nam Trực)

TT

Họ và tên

Chức vụ

1 Nguyễn Thị Kiều Hiệu trưởng
2 Đoàn Minh Xuân Hiệu phó
3 Ngô Văn Nghi Hiệu phó
4 Nguyễn Thị Bốn Giáo viên lớp 5
5 Ngô Thị Thoa Giáo viên lớp 2
6 Nguyễn Thị Như Hoa Giáo viên lớp 4
7 Phạm Thị Nguồn Giáo viên lớp 4
8 Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên lớp 5
9 Bùi Thị Hồng Nhạn Giáo viên lớp 1
10 Đoàn Thị Thoi Giáo viên lớp 2
11 Nguyễn Thị Lụa Giáo viên lớp 3
12 Vũ Thị Hoà Giáo viên lớp 4
13 Phạm Thị Bích Thảo Giáo viên lớp 1

2. Lao động tiên tiến:       33

  ( Theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND .ngày 28/7/2014   của UBND huyện Nam Trực)

TT Họ và tên   Chức vụ
1 Ngô Thị Thuý Giáo viên lớp 3
2 Đỗ Thị Dịu Giáo viên lớp 1
3 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên lớp 5
4 Vũ Thị Sen Giáo viên lớp 5
5 Nguyễn Thị Nga Giáo viên lớp 5
6 Phạm Thị Nhung Giáo viên lớp 1
7 Phạm Thị Mai Giáo viên lớp 1
8 Vũ Bích Nhạn Giáo viên lớp 2
9 Đoàn Văn Chiến Giáo viên TD
10 Đỗ Thị Bích Hạnh Kế toán
11 ChuThị Cẩm Tú Giáo viên lớp 3
12 Trần Thị Cát Giáo viên lớp 2
13 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên lớp 3
14 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên TA
15 Triệu Thị Thìn Giáo viên lớp 2
16 Trần Thị Nhật Giáo viên lớp 1
17 Vũ Viết Chiểu Giáo viên Tin
18 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Tin
19 Đỗ Kim Liên Giáo viên nhạc
20 Đỗ Mạnh Thắng Giáo viên MT
21 Phạm Quang Linh Y tế
22 Lê Thị Lương Giáo viên lớp 3
23 Đỗ Thị Nhuần Giáo viên TD
24 Trần Ngọc Ánh Giáo viên lớp 4
25 Phạm Thị Nhàn Giáo viên lớp 2
26 Đặng Công Tâm Giáo viên MT
27 Phạm Thị Sáu Giáo viên lớp 3
28 Vũ Trọng Nguyên Văn thư
29 Trần Văn Đức Giáo viên nhạc
30 Lương Thị Lan Hương Thư viện
31 Nguyễn Thuỳ Linh Giáo viên lớp 4
32 Nguyễn Thị Thuỳ Hương Giáo viên TA
33 Ngô Thị Hằng Giáo viên

3. Các hình thức khen thưởng.

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích

Cấp khen

1 Ngô Văn Nghi Phó HT Bằng khen LĐLĐ Tỉnh Nam Định
2 Đỗ Thị Dịu GV lớp 1 Giấy khen Sở GD-ĐT Nam Định
3 Nguyễn Thị Nga GV lớp 5 Giấy khen Sở GD-ĐT Nam Định
4 Nguyễn T. Như Hoa GV lớp 4 Giấy khen Công Đoàn GD tỉnh Nam Định
5 Nguyễn Thị Hồng GV lớp 5 Giấy khen LĐLĐ huyện Nam Trực
6 Nguyễn Thị Hiền GV lớp 5 Giấy khen UBND huyện Nam Trực
7 Đoàn Thị Liễu GV lớp 4 Giấy khen UBND huyện Nam Trực

KẾT QUẢ THI ĐUA  NĂM HỌC 2012 – 2013

1. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

TT Họ và tên Nữ Chức vụ Số quyết định Cấp công nhận
1 Nguyễn Thị Kiều X Hiệu phó Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện
2 Đoàn Minh Xuân Hiệu phó Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện
3 Ngô Thị Thuý X Giáo viên lớp 3 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện
4 Vũ Thị Thu Hằng X Giáo viên lớp 5 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện
5 Ngô Thị Hằng X Giáo viên lớp 5 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện
6 Nguyễn Thị Nga X Giáo viên lớp 3 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện
7 Nguyễn Thị Như Hoa X Giáo viên lớp 4 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện
8 Ngô Văn Nghi Giáo viên lớp 5 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện
9 Bùi Thị Hồng Nhạn X Giáo viên lớp 1 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện
10 Nguyễn Thị Bốn X Giáo viên lớp 5 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện
11 Trần Thị Cát X Giáo viên lớp 2 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện
12 Nguyễn Thị Thuỳ Hương X Giáo viên A.V Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện
13 Chu Thị Cẩm Tú X Giáo viên lớp 3 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

2. Lao động tiên tiến

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Số quyết định

Cấp công nhận

1

Phạm Thị Nguồn

X

Giáo viên lớp 4 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

2

Nguyễn Thị Lụa

X

Giáo viên lớp 3 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

3

Đoàn Thị Thoi

x

Giáo viên lớp 2 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

4

Nguyễn Thị  Hồng

X

Giáo viên lớp 5 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

5

Phạm Thị  Bích Thảo

x

Giáo viên lớp 1 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

6

Ngô Thị Thoa

X

Giáo viên lớp 2 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

7

Đỗ Thị Dịu

x

Giáo viên lớp 1 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

8

Vũ Thị Hoà

x

Giáo viên lớp 4 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

9

Nguyễn  Thuỳ Linh

X

Giáo viên lớp 1 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

10

Phạm Thị Nhung

x

Giáo viên lớp 1 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

11

Phạm Thị Nhàn

x

Giáo viên lớp 2 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

12

Nguyễn Thị Tâm

x

Giáo viên lớp 3 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

13

Đỗ Thị Kim Liên

x

Giáo viên A.N Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

14

Vũ Bích Nhạn

x

Giáo viên lớp 2 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

15

Trần Thị Nhật

x

Giáo viên lớp 2 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

16

Triệu Thị Thìn

x

Giáo viên lớp 2 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

17

Đỗ Thị Bích Hạnh

x

Kế toán Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

18

Đặng Công Tâm Giáo viên M.T Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

19

Phạm Thị Sáu

x

Giáo viên lớp 3 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

20

Đoàn Văn Chiến Giáo viên T.D Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

21

Nguyễn Thị Hiền

X

Giáo viên lớp 5 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

22

Nguyễn Thị Thuý Vân

x

Giáo viên Tin Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

23

Đỗ Mạnh Thắng Giáo viên  M.T Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

24

Lê Thị Lương

x

Giáo viên lớp 1 Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

25

Trần Văn Đức

x

Giáo viên A.N Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 UBND huyện

3. Các hình thức khen thưởng

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Hình thức khen thưởng

Số quyết định

1 Phạm Thị Nguồn

X

Giáo viên lớp 4 Giấy khen CĐGD tỉnh
2 Phạm Thị Bích Thảo

X

Giáo viên lớp 1 Giấy khen LĐLĐ huyện
3 Vũ Thị Sen

x

Giáo viên lớp 4 Giấy khen UBND huyện Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013
4 Vũ Viết Chiểu Giáo viên Tin Giấy khen UBND huyện Số 1130/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

KẾT QUẢ THI ĐUA  NĂM HỌC 2011-2012

           1. Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh

TT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số quyết định

Cấp công nhận

1 Ngô Văn Nghi Giáo viên lớp 5

Số 1172/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

UBND tỉnh

2. Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở:

TT

Họ Và Tên

Nữ

Chức vụ

Số quyết định

Cấp công nhận

1 Vũ Quang Lục Hiệu trưởng

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

2 Đoàn Minh Xuân Hiệu phó

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

3 Nguyễn Thị Kiều x Hiệu phó

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

4 Vũ Thị Thu Hằng x Giáo viên lớp 5

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

5 Ngô Thị Thúy x Giáo viên lớp 3

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

6 Nguyễn Thị Lụa x Giáo viên lớp 3

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

7 Phạm Thị Bích Thảo x Giáo viên lớp 1

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

8 Nguyễn Thị Hồng x Giáo viên lớp 3

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

9 Bùi Thị Hồng Nhạn x Giáo viên lớp 1

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

10 Nguyễn Thị Bốn x Giáo viên lớp 5

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

11 Ngô Thị Hằng x Giáo viên lớp 5

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

1.     Lao động tiên tiến

TT

Họ và Tên

Nữ

Chức vụ

Số quyết định

Cấp công nhận

1 Nguyễn Thị Tâm x Giáo viên lớp 5

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện
2 Ngô Thị Thoa x Giáo viên lớp 2

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

3 Đoàn Thị Thoi x Giáo viên lớp 2

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

4 Vũ Thị Hoà x Giáo viên lớp 4

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

5 Nguyễn Thị Như Hoa x Giáo viênl ớp 4

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

6 Phạm Thị Nguồn x Giáo viên lớp 4

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

7 Nguyễn Thị Nga x Giáo viên  lớp 3

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

8 Đoàn Văn Chiến Giáo viên  T.D

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

9 Nguyễn Thuỳ Linh x Giáo viên lớp 1

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

10 Vũ Thị Sen x Giáo viên lớp 4

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

11 Nguyễn Thị Thuỳ Hương x Giáo viên Anh

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

12 Vũ Viết Chiểu Giáo viên Tin

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

13 Bùi Thị Tuyết Mơ x Giáo viên lớp 4

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

14 Phạm Thị Nhàn x Giáo viên lớp 2

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

15 Trần Thị  Cát x Giáo viên lớp 2

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

16 Đặng Công Tâm Giáo viên M.T

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

17 Đỗ Mạnh Thắng Giáo viên  M.T

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

18 Trần Thị Ngọc Ánh x Giáo viên  lớp 4

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

19 Phạm Thị Nhung x  Giáo viên lớp 1

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

20 Đỗ Thị Dịu x   Giáo viên lớp 1

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

21 Phạm Quang Linh   Nhân viên Y tế

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

22 Đỗ Thị Nhuần x   Giáo viên  lớp 2

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

23 Vũ Bích Nhạn x  Giáo viên lớp 3

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

24 Nguyễn Thị Hiền x Giáo viên lớp 5

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

25 Đỗ Thị Kim Liên x Giáo viên Â.Nhạc

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

26 Phạm Thị Sáu x Giáo viên lớp 3

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

27 Lê Thị Lương x Giáo viên lớp 1

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

28 Trần Văn Đức Giáo viên Â.Nhạc

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

29 Vũ Trọng Nguyên Nhân viên V.T

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

UBND huyện

* CÁC HÌNH THKHEN THƯỞNG.

TT

Họ Và Tên

Nữ

Chức vụ

Hình thức khen thưởng

Số quyết định

1 Ngô Văn Nghi

Giáo viên

lớp 5

Bằng khen công đoàn giáo dục Việt Nam

Số 316/QĐKT

ngày 7/8/2012

2 Nguyễn Thị Bốn x

Giáo viên

 lớp 5

Giấy khen công đoàn giáo dục tỉnh

Số 97/QĐ-KT

năm 2012

3 Đỗ Thị Bích Hạnh x

Kế toán

Giấy khen UBND huyện

Số 1662/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

 

KẾT QUẢ THI ĐUA  NĂM HỌC 2010-2011                 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

D.Hiệu thi đua

B.Khen-G.Khen

1

Vũ Quang Lục Hiệu trưởng    CSTĐ cơ sở UBND tỉnh tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh

2

Đoàn Minh Xuân Hiệu phó     CSTĐ cơ sở

3

Nguyễn Thị Kiều Hiệu phó     CSTĐ cơ sở

4

Nguyễn Thị Bốn Giáo viên lớp 5     CSTĐ cơ sở

5

Ngô Văn Nghi Giáo viên lớp 5     CSTĐ cơ sở

6

Ngô Thị Thuý Giáo viên lớp 3     CSTĐ cơ sở CĐGD tỉnh tặng G.Khen

7

Vũ Thị Hằng Giáo viên lớp 5     CSTĐ cơ sở

8

Nguyễn Thị Lụa Giáo viên lớp 3     CSTĐ cơ sở

9

Ngô Thị Thoa Giáo viên lớp 2     CSTĐ cơ sở LĐLĐ huyện tặng G.Khen

10

Vũ Thị Hoà Giáo viên lớp 4     CSTĐ cơ sở

11

Nguyễn Thị Như Hoa Giáo viên lớp 4     LĐTT UBND huyện tặngG.Khen

12

Phạm Thị Nguồn Giáo viên lớp 4     LĐTT UBND huyện tặngG.Khen

13

Bùi Thị Hồng Nhạn Giáo viên lớp 1     LĐTT  Sở GD-ĐT tặng G.khen

14

Phạm Thị  Bích Thảo Giáo viên lớp 1     LĐTT  Sở GD-ĐT tặng G.khen

15

Nguyễn Thị Tâm Giáo viên lớp 5     LĐTT  Sở GD-ĐT tặng G.khen

16

Trần Thị Cát Giáo viên lớp 2     LĐTT

17

Bùi Thị Tuyết Mơ Giáo viên lớp 4     LĐTT

18

Nguyễn Thị  Hồng Giáo viên lớp 3     LĐTT

19

Đoàn Thị Thoi Giáo viên lớp 2     LĐTT

20

Ngô Thị Thuỳ Giáo viên lớp 1     LĐTT

21

Phạm Thị Nhàn Giáo viên lớp 2     LĐTT

22

Trần Thị Ngọc Ánh Giáo viên lớp 4     LĐTT

23

Triệu Thị Thìn Giáo viên lớp 5     LĐTT

24

Vũ Thị Sen Giáo viên lớp 4     LĐTT

25

Vũ Bích Nhạn Giáo viên lớp 5     LĐTT

26

Ngô Thị Hằng Giáo viên lớp 3     LĐTT

27

Đoàn Văn Chiến Giáo viên T.D     LĐTT

28

Nguyễn Thuỳ Hương Giáo viên A.N     LĐTT

29

Lê Thị Lương Giáo viên lớp 1     LĐTT

30

Phạm Thị Nhung Giáo viên lớp 1     LĐTT

31

Nguyễn T. Thuỳ Hương Giáo viên A.V     LĐTT

32

Phạm Quang Linh Y tế     LĐTT

33

Vũ Viết Chiểu Giáo viên Tin     LĐTT

34

Phạm thị Sáu Giáo viên lớp 3     LĐTT

35

Đặng Công Tâm Giáo viên M.T     LĐTT

36

Đỗ Mạnh Thắng Giáo viên  M.T     LĐTT

37

Trần Thị Nhật Giáo viên lớp 2     LĐTT

38

Đỗ Thị Nhuần Giáo viên lớp 2     LĐTT

KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2009-2010

TT

Tên  cá nhân

Danh hiệu

đề  nghị

Bằng khen

Giấy khen

1  Vũ Quang Lục CSTĐ cơ sở – UBND huyện tặng G.khen- Hội Khuyến học tỉnh tặng giải thưởng khuyến học Phạm Văn Nghị
2 Đoàn Minh Xuân CSTĐ cơ sở UBND huyện tặng G.khen
3 Nguyễn Thị Kiều CSTĐ cơ sở  Sở GD-ĐT tặng Giấy khen
4 Nguyễn Thị Bốn CSTĐ cơ sở
5 Ngô Thị Thuý CSTĐ cơ sở
6 Nguyễn Thị Lụa CSTĐ cơ sở UBND huyện tặng G.khen
7 Vũ Thị thu Hằng CSTĐ cơ sở
8 Vũ Thị Hoà CSTĐ cơ sở Sở GD-ĐT tặng G.khen
9 Ngô Văn nghi CSTĐ cơ sở UBND huyện tặng G.khen
10 Nguyễn Thuỳ Hương CSTĐ cơ sở
11 Phạm Thị Nhàn CSTĐ cơ sở
12 Vũ Bích Nhạn CSTĐ cơ sở
13 Phạm Thị Nguồn LĐTT UBND huyện tặng G.khen
14 Nguyễn Thị Tâm LĐTT UBND huyện tặng G.khen
15 Ngô Thị Thuỳ LĐTT
16 Nguyễn Thị Như Hoa LĐTT
17 Trần Thị Cát LĐTT
18 Phạm Thị Bích Thảo LĐTT
19 Ngô Thị Thoa LĐTT
20 Vũ Thị Sen LĐTT
21 Nguyễn Thị Hồng LĐTT
22 Triệu Thị Thìn LĐTT
23 Bùi Thị Nhạn LĐTT
24 Bùi Thị Tuyết Mơ LĐTT
25 Đoàn Thị Liễu LĐTT
26 NguyễnTThuỳ Hương LĐTT
27 Vũ Viết Chiểu LĐTT Sở GD-ĐT tặng Giấy khen
28 Phạm Thị Nhung LĐTT
29 Đỗ Thị Dịu LĐTT
30 Đặng Công Tâm LĐTT
31 Đỗ Mạnh Thắng LĐTT
32 Nguyễn Thị Nga LĐTT
33 Đỗ Thị Bích Hạnh LĐTT
34 Lê Thị Lương LĐTT
35 Phạm Thị Sáu LĐTT
36 Nguyễn Thị Thuý Vân LĐTT
37 Đỗ Thị  Kim Liên LĐTT
38 Vũ Trọng Nguyên LĐTT
39 Đỗ Thị Nhuần LĐTT
40 Vũ Văn Lợi LĐTT
41 Đoàn Thị Thoi LĐTT
42 NgôThị Hằng LĐTT

 

KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2008-2009

TT

Họ và tên

Chức

vụ

Danh hiệu

Thi đua

Bằng khen

Giấy khen

1 Vũ Quang Lục H.T CSTĐ cơ sở
2 Đoàn Minh Xuân H.P CSTĐ cơ sở
3 Nguyễn Thị Kiều H.P CSTĐ cơ sở
4 Ngô Thị Thuý TT2-3 CSTĐ cơ sở
5 Ngô Văn Nghi CTCĐ CSTĐ cơ sở – Sở GD-ĐT tặng G.Khen- LĐLĐ tỉnh tặng G.Khen

– Giải thưởng hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Nam Định lần thứ hai6Vũ Thị HoàGVCSTĐ cơ sở 7Nguyễn Thị LụaGVCSTĐ cơ sở 8Nguyễn Thị BốnGVCSTĐ cơ sởUBND huyện tặng G.Khen9Nguyễn Thị TâmTT4-5CSTĐ cơ sở 10Triệu Thị ThìnGVCSTĐ cơ sở 11Vũ Thị SenGVCSTĐ cơ sở 12Phạm T. Bích ThảoGVCSTĐ cơ sở 13Phạm Thị NguồnTP4-5CSTĐ cơ sở

UBND huyện tặng G.Khen

14Phạm Thị NhànGVCSTĐ cơ sở 15Trần Thị CátGVCSTĐ cơ sở 16Ngô Thị ThoaTP2-3LĐTT 17Bùi Thị NhạnGVLĐTT 18Vũ Bích NhạnGVLĐTT 19Ngô Thị ThuỳTT1LĐTT

LĐLĐ huyện tặng G.Khen

20Nguyễn Thuỳ HươngGVLĐTT 21Đặng Công TâmGVLĐTT 22Đoàn Thị LiễuGVLĐTT 23Đoàn Thị ThoiGVLĐTT 24Bùi Thị Tuyết MơGVLĐTT 25Nguyễn T.Thuỳ HươngGVLĐTT 26Đỗ Mạnh ThắngGVLĐTT 27Phạm Thị SáuGVLĐTT 28Vũ Viết ChiểuV.TLĐTT 29Đỗ Thị NhuầnGVLĐTT 30Đỗ Thị  Kim LiênGVLĐTT 31Phạm Thị NhungGVLĐTT 32Vũ Trọng NguyênV.TLĐTT 33Nguyễn Thị Như HoaGVLĐTT 34Đỗ Thị Bích HạnhK.TLĐTT 35Vũ Văn LợiGVLĐTT 36Vũ Thị Thu HằngGVLĐTT 37Nguyễn Thị HồngGVLĐTT 38Nguyễn Thị Thuý VânGVLĐTT