Thi đua khen thưởng

HOANG TRUONG TRUONG HOC.00_31_48_14.Still011

Danh hiệu thi đua giáo viên hàng năm

                   DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2017 –  2018 ( Theo quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND huyện Nam Trực)   TT Họ và Tên