Thi đua khen thưởng

Danh hiệu thi đua giáo viên hàng năm

DANH HIỆU THI ĐUA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 –  2017  1. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 8 đồng chí           ( Theo quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND huyện Nam Trực)