Danh hiệu thi đua giáo viên hàng năm

Danh hiệu thi đua giáo viên hàng năm

     DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2018 –  2019 ( Theo quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND huyện Nam Trực) TT Họ và Tên